white_globe.png

ÅRET

20

15

EN SAMMANFATTNING

ÅRET

2015

EN SAMMANFATTNING

tillsammans på rätt väg

I en värld full av utmaningar där allt färre resurser behöver räcka till allt fler och där miljö- och klimatförändringar är ett faktum, vill vi ta ett ansvar utöver det vardagliga. Vi vill visa vägen och utveckla nya, smartare lösningar där resurser maximeras och inget går till spillo.

core/drivande.svg
Drivande
core/positiva.svg
Positiva
core/trovardiga.svg
Trovärdiga

VD har ordet

Anders Jonsson, vd Tekniska verken

Investeringar i en expansiv region. För en hållbar framtid.

Tekniska verkens vision lyder ”Vi ska bygga världens mest resurseffektiva region”. Visionen ska ses som ett samlat uttryck för hur vi förverkligar de olika delarna i våra ägardirektiv. Med stolthet konstaterar vi att Tekniska verken ligger i nationell framkant, inom verksamhetsområden där Sverige hör till de ledande nationerna. Genom att fortsätta vår strävan för ett hållbart, resurseffektivt samhälle - med stor miljöhänsyn och affärsnytta i fokus - skapar vi goda förutsättningar för att realisera vår vision.

Läs hela

Tekniska verkens vision lyder ”Vi ska bygga världens mest resurseffektiva region”. Visionen ska ses som ett samlat uttryck för hur vi förverkligar de olika delarna i våra ägardirektiv. Med stolthet konstaterar vi att Tekniska verken ligger i nationell framkant, inom verksamhetsområden där Sverige hör till de ledande nationerna. Genom att fortsätta vår strävan för ett hållbart, resurseffektivt samhälle - med stor miljöhänsyn och affärsnytta i fokus - skapar vi goda förutsättningar för att realisera vår vision.

LEJONPANNAN I DRIFT

Som ett led i skapandet av världens mest resurse ektiva region, är vi just nu inne i vår tyngsta investeringsfas någonsin. Ett av de största och mest resurskrävande investeringsprojekten vi driver är byggnationen av det nya, högeffektiva kraftvärmeverk som Linköpingsborna döpt till Lejonpannan. I den översiktsplan som antagits för Linköpings stad vill kommunen frigöra mark där vårt nuvarande centrala kraftvärmeverk ligger. Med vårt nya kraftvärmeverk på Gärstadområdet, fortsätter vårt hållbara, långsiktiga arbete med att förnya och framtidssäkra Linköpings energiförsörjning.

Lejonpannan har en värmeproduktion på cirka 510 GWh, vilket motsvarar cirka 25 000 villors årsbehov. Elproduktionen är på 137 GWh/år. Lejonpannan kommer att minska koncernens oljeförbrukning med cirka 80 procent och kolförbrukningen med cirka 73 procent, vilket ger stora klimatmässiga vinster. Under 2015 har anläggningen vuxit fram i högt tempo och levererar nu både värme och el. Invigningen av Lejonpannan sker under våren 2016.

VATTENFÖRSÖRJNING OCH LÄKEMEDELSRENING

Ytterligare en viktig, långsiktigt strategisk investering, är förnyelsen av våra två vattenverk. En satsning som görs för att säkra Linköpings framtida vattenförsörjning. Projektet har i år till största del omfattat om- och utbyggnation av vattenverket Råberga. I princip byggs ett nytt vattenverk, i det gamla verkets historiska struktur. Projektet är tekniskt komplicerat och stor hänsyn tas för att bevara den kulturhistoria som det tidigare Råberga vattenverk utgör. Kapaciteten utökas avsevärt för att klara försörjningen av ett expansivt Linköping. Dessutom förstärks reningsprocessen genom ett nytt steg, med hjälp av UV-ljus. Förnyelsen av våra vattenverk uppgår till cirka 200 Mkr och färdigställs under 2016.

Under 2015, fattade också styrelsen beslut om att genomföra en fullskalig utbyggnad för läkemedelsrening på avloppsreningsverket, Nykvarnsverket.

SATSNINGAR PÅ INFRASTRUKTUR

Under 2015 byggdes en ny fjärrvärmeledning till Linghem, vilket gör att Linköpings fjärrvärmenät växer ytterligare. Mer energi, inte minst el, behövs då både Linköping och Katrineholm växer. För att stärka kapaciteten har två nya fördelningsstationer byggts och tagits i bruk under året. Även Utsikt Bredband, som ägs av Tekniska verken och Mjölby-Svartådalen Energi, är inne i en intensiv utbyggnadsfas. God tillgång till snabbt bredband är en nödvändighet i våra kunders vardag, liksom för regionens konkurrenskraft.

Vi satsar för framtiden där snabba uppkopplingar och digitala lösningar är en viktig del. I takt med nya satsningar som exempelvis Lejonpannan kommer koncernens positiva klimatbidrag att kunna öka ännu mer i framtiden. Viktigt för att stärka infrastrukturen är också vår fortsatta satsning på biogas som fordonsbränsle och vår delaktighet i utbyggnaden av laddstationer för elbilar.

FÖRÄNDRINGAR HOS BIXIA

Under 2015 har tre delägare i vårt elhandelbolag Bixia valt att av strategiska skäl lämna ägarskapet. Förändringarna har skett genom att Bixia löst in de tre delägarnas aktier till marknadspris. Kvarvarande delägarna har därmed inte haft någon direkt likviditetsbelastning. Bixia har under året genomfört ett effektiviseringsprogram, i syfte att sänka kostnaderna och öka bolagets lönsamhet. Bixia har nu tre etableringsorter Linköping, Växjö och Nässjö, mot tidigare tio.

DISKUSSION KRING VATTENREGLERING

Tekniska verken har under 2015 varit engagerat i frågor kring vattenreglering för bland annat biologisk mångfald. Vi har arbetat för att skapa förutsättningar för ett hållbart och fungerande förhållningssätt, såväl lokalt och regionalt som nationellt. Vattenregleringsfrågorna har stundtals varit medialt exponerade och debatterade på ett sätt som vi på Tekniska verken inte alltid bedömt varit välbalanserat och korrekt.

EFFEKTER AV LÅGA ELPRISER

Betraktar man elpriset ur ett tioårigt perspektiv, har 2015 års elpris varit mycket lågt. Under vissa sommarveckor betalade Tekniska verken mer i fastighetsskatt per kWh än vad vi erhöll för den el vi sålde till den nordiska kraftbörsen. Veckosnittet för spotpriset har varit nere på 7 öre/kWh. Lönsamheten för elproduktionen har kraftigt försämrats och för vissa produktionsslag som exempelvis vatten- och vindkraft, har detta resulterat i kraftiga nedskrivningar.

MED KUNDEN IN I FRAMTIDEN

Med den insikten i åtanke, arbetar vi fortsatt för att skapa nytta i människors vardag, för att vara tillgängliga där kunden är, när kunden är där. Vi har skapat en ny webbplats med användarvänliga lösningar som ökar möjligheten för våra kunder att ta del av vårt arbete. Genom att alltid väga samman dimensionerna samhällsnytta, miljö och affärsekonomi tänker vi på Tekniska verken utveckla nya, ännu smartare lösningar där resurser används på bästa sätt och inget går till spillo. Våra satsningar på energieffektiva system gör stor klimatnytta och vi har redan idag kommit en bra bit närmare vår vision, vilket framgår tydligt i ett oberoende upprättat klimatbokslut. Genom vår verksamhet har vi reducerat de globala utsläppen av koldioxid med 714 000 ton *. Det motsvarar utsläppen från all biltrafik i Linköping under fyra år.

Tillsammans fortsätter vi att bygga världens mest resurseffektiva region.

Tekniska verkens vision lyder ”Vi ska bygga världens mest resurseffektiva region”. Visionen ska ses som ett samlat uttryck för hur vi förverkligar de olika delarna i våra ägardirektiv. Med stolthet konstaterar vi att Tekniska verken ligger i nationell framkant, inom verksamhetsområden där Sverige hör till de ledande nationerna. Genom att fortsätta vår strävan för ett hållbart, resurseffektivt samhälle - med stor miljöhänsyn och affärsnytta i fokus - skapar vi goda förutsättningar för att realisera vår vision.

LEJONPANNAN I DRIFT

Som ett led i skapandet av världens mest resurse ektiva region, är vi just nu inne i vår tyngsta investeringsfas någonsin. Ett av de största och mest resurskrävande investeringsprojekten vi driver är byggnationen av det nya, högeffektiva kraftvärmeverk som Linköpingsborna döpt till Lejonpannan. I den översiktsplan som antagits för Linköpings stad vill kommunen frigöra mark där vårt nuvarande centrala kraftvärmeverk ligger. Med vårt nya kraftvärmeverk på Gärstadområdet, fortsätter vårt hållbara, långsiktiga arbete med att förnya och framtidssäkra Linköpings energiförsörjning.

Lejonpannan har en värmeproduktion på cirka 510 GWh, vilket motsvarar cirka 25 000 villors årsbehov. Elproduktionen är på 137 GWh/år. Lejonpannan kommer att minska koncernens oljeförbrukning med cirka 80 procent och kolförbrukningen med cirka 73 procent, vilket ger stora klimatmässiga vinster. Under 2015 har anläggningen vuxit fram i högt tempo och levererar nu både värme och el. Invigningen av Lejonpannan sker under våren 2016.

Läs mer
timeline

DEN RESURSEFFEKTIVA REGIONEN

I en värld full av utmaningar där allt färre resurser behöver räcka till allt fler och där miljö- och klimatförändringar är ett faktum, är vi stolta över att kunna ta ett ansvar utöver det vardagliga. Vår vision är hög - vi vill skapa världens mest resurseffektiva region och vi vill göra det tillsammans med dig.

Vi på Tekniska verken i Linköping har utvecklat ett av världens mest effektiva energisystem som bygger på att ta tillvara på resurser som annars skulle gå förlorade. Genom att koppla samman produktionskedjor och skapa sammanhang mellan olika delar av vår verksamhet har vi lyckats skapa en närmast unik position för att bidra till ett hållbart samhälle.

Illustrationen visar hur vi på olika sätt skapar helhetslösningar som är långsiktigt fördelaktiga för samhället, miljön, ekonomin – och inte minst, för våra kunder.

Läs om alla våra ...

resource_map EL EL EL EL

resurseffektiva energisystem

123world.gif

Resurseffektiva energisystem gör klimatnytta

Vi vet att vår verksamhet påverkar klimatet. Vi vet också att vi arbetar hårt för att vara så resurseffektiva och klimatsmarta som möjligt. 2015 har vi fått veta, att vi gör det bra. Det oberoende forskningsföretaget Profus klimatbokslut konstaterar att Tekniska verken gynnar klimatet och minskar klimatpåverkan med så mycket som 714 000 ton koldioxid under ett år.

Läs hela

Vi vet att vår verksamhet påverkar klimatet. Vi vet också att vi arbetar hårt för att vara så resurseffektiva och klimatsmarta som möjligt. 2015 har vi fått veta, att vi gör det bra. Det oberoende forskningsföretaget Profus klimatbokslut konstaterar att Tekniska verken gynnar klimatet och minskar klimatpåverkan med så mycket som 714 000 ton koldioxid under ett år.

Tekniska verken arbetar sedan länge aktivt med klimatfrågan. Som energiföretag är vi medvetna om att vår klimatpåverkan jämfö­relsevis är stor, då energiproduktion står för en betydande del av utsläppen av växthus­gaser. Vi har god kontroll på hur stor vår egen klimatpåverkan är och hur bra våra produkter står sig i jämförelse med alternativen men ingen oberoende part har tidigare bekräftat våra resultat. Året då världen för första gången enades i ett gemensamt klimatavtal, året då Linköping intensifierade arbetet om en koldioxidneutral kommun 2025, var också året vi på Tekniska verken gjorde vårt första, externa klimatbokslut.

Verktyg för förbättringar

Att få veta hur vår klimatpåverkan ser ut är viktigt för att fortsätta kunna arbeta för att minska den. Vi ville mäta koldioxiden som kommer direkt ur våra egna skorstenar och avgasrör men också räkna in den indirekta påverkan vi har på klimatet, genom att se hur utsläppen faktiskt ser ut i relation till alternativa lösningar. Koldioxid känner inga geografiska gränser och därför är ett globalt synsätt det enda rätta. Att mäta klimatpåverkan är komplicerat. Forsknings- och utredningsföretaget Profu är specialiserade på klimatberäkningar och arbetar med en mängd olika energibolag. Vi gav därför Profu i uppdrag att upprätta ett oberoende klimatbokslut.

Negativ klimatpåverkan positiv

bokslutet gör Profu tuffa jämförelser med realistiska och ekonomiskt konkurrenskraftiga alternativ och resultatet visar tydligt att våra satsningar på energieffektiva system gör stor klimatnytta. För att förtydliga vad vår minskade klimatpåverkan om 714 000 ton koldioxid egentligen innebär, ger Profu följande exempel:

”Om alla kommuninvånare i Linköping avstod från att köra bil under 4 år skulle vi få en lika stor minskning av koldioxidutsläppen som vi bidrar med på ett år”.

”Tekniska verken har under ett år bidragit till att minska utsläppen av koldioxid lika mycket som om alla i kommunen avstod från att äta kött i drygt 6 år”.

Att vi minskar koldioxidutsläppen och bidrar till vad Profu kallar negativ klimatpåverkan, betyder egentligen att våra efterfrågade produkter och tjänster produceras med en lägre påverkan än det mest troliga alternativet skulle ha gjort. Nyttigheter som värme, kyla, el, fordonsbränsle, avfallsbehandling med mera skulle behövas i samhället oavsett om vi fanns eller inte och den alternativa produktionen skulle ge upphov till betydligt större klimatpåverkan.

Klimatsmart avfallshantering

Klimatbokslutet påvisar många klimatnyttor som kommer från Tekniska verkens verksamhet. Vår biogas ersätter fossila fordonsbränslen, vår elproduktion, produktion av fjärrvärme och fjärrkyla är också bevisligen bättre än alternativen. Största positiva nytta är vårt sätt att hantera avfall, som ersätter klimatmässigt betydligt sämre metoder.

Avfall är en resurs

Tekniska verken arbetar utifrån ordningen i den så kallade avfallstrappan och bedriver verksamhet inom alla stegen i trappan. Klart bäst klimatmässigt är att minimera uppkomsten av avfall eller att återanvända saker. Efter detta kommer materialåtervinning och energiåtervinning som tillsammans hjälper till att ersätta det klart sämsta alternativet, deponering.

I våra avfallseldade kraftvärmeverk omvandlas avfallet till el och värme och problemet avfall, blir istället till en resurs. Med Lejonpannan i full drift 2016, kommer avfallsförbränningen att öka och därmed vår förmåga att resurseffektivt återvinna energi som annars går förlorad.

Global miljönytta

I Sverige är vi långt framme när det gäller att ta hand om avfall på ett resurseffektivt och miljömässigt bra sätt och Tekniska verken är en nationellt viktig aktör. I många europeiska länder är dock fortfarande deponering av avfall en vanlig metod. Tusentals ton med sopor slängs fortfarande på hög. Deponier släpper ut stora mängder metangas, vilket är en klimatgas betydligt skadligare än koldioxid. Genom att importera och energiåtervinna avfall från länder med mindre utvecklad avfallsbehandling bidrar vi till att minska utsläpp, även på global nivå. Så länge vi ser en global miljönytta, inklusive transporter och hantering, är vi därför positiva till att importera brännbart avfall som annars skulle lagts på deponi.

Vi är också mycket positiva till våra kunders delaktighet i vårt arbete för resurseffektivitet och klimatsmarta lösningar. Tillsammans gör vi skillnad på lokal, regional och på global nivå. Med stolthet och ödmjukhet inför de fina resultat Profu:s klimatbokslut visar har vi fått bekräftat att vi ur klimatsynpunkt arbetar på rätt sätt, med vår vision om att skapa världens mest resurseffektiva region.

Vi vet att vår verksamhet påverkar klimatet. Vi vet också att vi arbetar hårt för att vara så resurseffektiva och klimatsmarta som möjligt. 2015 har vi fått veta, att vi gör det bra. Det oberoende forskningsföretaget Profus klimatbokslut konstaterar att Tekniska verken gynnar klimatet och minskar klimatpåverkan med så mycket som 714 000 ton koldioxid under ett år.

Tekniska verken arbetar sedan länge aktivt med klimatfrågan. Som energiföretag är vi medvetna om att vår klimatpåverkan jämfö­relsevis är stor, då energiproduktion står för en betydande del av utsläppen av växthus­gaser. Vi har god kontroll på hur stor vår egen klimatpåverkan är och hur bra våra produkter står sig i jämförelse med alternativen men ingen oberoende part har tidigare bekräftat våra resultat. Året då världen för första gången enades i ett gemensamt klimatavtal, året då Linköping intensifierade arbetet om en koldioxidneutral kommun 2025, var också året vi på Tekniska verken gjorde vårt första, externa klimatbokslut.

Läs mer

MILJÖREDOVISNING

resource.jpg

Vad hände 2015?

För att driva utvecklingen av världens mest resurseffektiva region, arbetar vi systematiskt enligt en strategisk plan. Planen revideras årligen och baseras på omvärldsanalys, nuläge och framtidsbild. Här presenteras några av de insatser som gjorts under år 2015.

Välj område

  • klimat
  • resurseffektivitet
  • skadliga ämnen till mark & vatten
  • samhällsnytta och socialt ansvar
  • affär och utveckling
  • Vi gör många saker rätt, men vi vill bli ännu bättre

FAKTA & STATISTIK

fakta_och_statistik.png

Läs här

KLIMATRAPPORT

environmentreport.png

Läs här

products_illustration.svg

produkter & tjänster

belysning
Belysning
biogas
biogas
bredband
bredband
elhandel
Elhandel
elnat
Elnät
energi
Energi
mattjanster
infrateknik, mätteknik & Energieffektivisering
vatten
Vatten

STYRELSEN

board/Nils_Hildebrand.jpg

Nils Hillerbrand
Ordförande

board/Gosta_Gustavsson.jpg

Gösta Gustavsson
vice ordförande

board/Gunilla_Almesaker.jpg

Gunilla Almesåker
styrelseledamot

board/Astrid_Brissman.jpg

Astrid Brissman
styrelseledamot

board/Aleksander_Gabelic.jpg

Aleksander Gabelic
styrelseledamot

board/Anne_Ludvigsson.jpg

Anne Ludvigsson
styrelseledamot

board/Magnus_Metander.jpg

Magnus Metander
styrelseledamot

board/Tanja_Mitac.jpg

Tanja Mitic
styrelseledamot

board/Petter_Nordstrom.jpg

Petter Nordström
styrelseledamot

board/Pontus_Bostrom.jpg

Pontus Boström
suppleant

board/Gunn_Bredstedt.jpg

Gunn Bredstedt
suppleant

board/Lars_Eklund.jpg

Lars Eklund
suppleant

board/Britt-Marie_Fasting.jpg

Britt-Marie Fasting
suppleant

board/Gunnel_Oman.jpg

Gunnel Öman Gennebäck
suppleant

board/George_Hellgren.jpg

Georg Hellgren
suppleant

board/Jenny_Ivner.jpg

Jenny Ivner
suppleant

board/Per_Philipsson.jpg

Per Philipson
suppleant

board/Simon_Schutte.jpg

Simon Schûtte
suppleant

board/Bo_Karlsson.jpg

Bo Karlsson
personalrepresentant
ordinarie

board/Erkki_Katja.jpg

Erkki Kataja
personalrepresentant
ordinarie

board/Cecilia_Malm.jpg

Cecilia Malm
personalrepresentant
ordinarie

board/Henrik_Kruse.jpg

Henrik Kruuse
personalrepresentant
suppleant

board/Tony_Nordensjo.jpg

Tony Nordesjö
personalrepresentant
suppleant

board/Soren_Sorman.jpg

Sören Sörman
personalrepresentant
suppleant

KONCERNLEDNINGEN

koncernledningen.jpg
Fv: Mile Elez - Teknisk direktör, Stefan Jacobsson - Chef Affärsutveckling, verksamhetsutveckling och IT, Lisa Wenåker - HR-direktör, Peter Forssman - Ekonomi- och finansdirektör, Klas Gustafsson - Vice vd och marknadsdirektör, Anders Jonsson - Vd och koncernchef

RESULTAT

Rörelsens intäkter

intakter

Finansiell ställning

finansiell

Soliditet

soliditet
Mnkr20152014förändr.
Rörelsens intäkter4.6894.903-214
Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA1.1781.025+153
Resultat efter finansnetto, EBT410358+52
Operativt kassaflöde (internt, före strategisk inv.)381182+199
Avkastning på totalt kapital, %5,45,1+0,3