resurseffektiva energisystem

123world.gif

Resurseffektiva energisystem gör klimatnytta

Vi vet att vår verksamhet påverkar klimatet. Vi vet också att vi arbetar hårt för att vara så resurseffektiva och klimatsmarta som möjligt. 2015 har vi fått veta, att vi gör det bra. Det oberoende forskningsföretaget Profus klimatbokslut konstaterar att Tekniska verken gynnar klimatet och minskar klimatpåverkan med så mycket som 714 000 ton koldioxid under ett år.

Läs hela

Vi vet att vår verksamhet påverkar klimatet. Vi vet också att vi arbetar hårt för att vara så resurseffektiva och klimatsmarta som möjligt. 2015 har vi fått veta, att vi gör det bra. Det oberoende forskningsföretaget Profus klimatbokslut konstaterar att Tekniska verken gynnar klimatet och minskar klimatpåverkan med så mycket som 714 000 ton koldioxid under ett år.

Tekniska verken arbetar sedan länge aktivt med klimatfrågan. Som energiföretag är vi medvetna om att vår klimatpåverkan jämfö­relsevis är stor, då energiproduktion står för en betydande del av utsläppen av växthus­gaser. Vi har god kontroll på hur stor vår egen klimatpåverkan är och hur bra våra produkter står sig i jämförelse med alternativen men ingen oberoende part har tidigare bekräftat våra resultat. Året då världen för första gången enades i ett gemensamt klimatavtal, året då Linköping intensifierade arbetet om en koldioxidneutral kommun 2025, var också året vi på Tekniska verken gjorde vårt första, externa klimatbokslut.

Verktyg för förbättringar

Att få veta hur vår klimatpåverkan ser ut är viktigt för att fortsätta kunna arbeta för att minska den. Vi ville mäta koldioxiden som kommer direkt ur våra egna skorstenar och avgasrör men också räkna in den indirekta påverkan vi har på klimatet, genom att se hur utsläppen faktiskt ser ut i relation till alternativa lösningar. Koldioxid känner inga geografiska gränser och därför är ett globalt synsätt det enda rätta. Att mäta klimatpåverkan är komplicerat. Forsknings- och utredningsföretaget Profu är specialiserade på klimatberäkningar och arbetar med en mängd olika energibolag. Vi gav därför Profu i uppdrag att upprätta ett oberoende klimatbokslut.

Negativ klimatpåverkan positiv

bokslutet gör Profu tuffa jämförelser med realistiska och ekonomiskt konkurrenskraftiga alternativ och resultatet visar tydligt att våra satsningar på energieffektiva system gör stor klimatnytta. För att förtydliga vad vår minskade klimatpåverkan om 714 000 ton koldioxid egentligen innebär, ger Profu följande exempel:

”Om alla kommuninvånare i Linköping avstod från att köra bil under 4 år skulle vi få en lika stor minskning av koldioxidutsläppen som vi bidrar med på ett år”.

”Tekniska verken har under ett år bidragit till att minska utsläppen av koldioxid lika mycket som om alla i kommunen avstod från att äta kött i drygt 6 år”.

Att vi minskar koldioxidutsläppen och bidrar till vad Profu kallar negativ klimatpåverkan, betyder egentligen att våra efterfrågade produkter och tjänster produceras med en lägre påverkan än det mest troliga alternativet skulle ha gjort. Nyttigheter som värme, kyla, el, fordonsbränsle, avfallsbehandling med mera skulle behövas i samhället oavsett om vi fanns eller inte och den alternativa produktionen skulle ge upphov till betydligt större klimatpåverkan.

Klimatsmart avfallshantering

Klimatbokslutet påvisar många klimatnyttor som kommer från Tekniska verkens verksamhet. Vår biogas ersätter fossila fordonsbränslen, vår elproduktion, produktion av fjärrvärme och fjärrkyla är också bevisligen bättre än alternativen. Största positiva nytta är vårt sätt att hantera avfall, som ersätter klimatmässigt betydligt sämre metoder.

Avfall är en resurs

Tekniska verken arbetar utifrån ordningen i den så kallade avfallstrappan och bedriver verksamhet inom alla stegen i trappan. Klart bäst klimatmässigt är att minimera uppkomsten av avfall eller att återanvända saker. Efter detta kommer materialåtervinning och energiåtervinning som tillsammans hjälper till att ersätta det klart sämsta alternativet, deponering.

I våra avfallseldade kraftvärmeverk omvandlas avfallet till el och värme och problemet avfall, blir istället till en resurs. Med Lejonpannan i full drift 2016, kommer avfallsförbränningen att öka och därmed vår förmåga att resurseffektivt återvinna energi som annars går förlorad.

Global miljönytta

I Sverige är vi långt framme när det gäller att ta hand om avfall på ett resurseffektivt och miljömässigt bra sätt och Tekniska verken är en nationellt viktig aktör. I många europeiska länder är dock fortfarande deponering av avfall en vanlig metod. Tusentals ton med sopor slängs fortfarande på hög. Deponier släpper ut stora mängder metangas, vilket är en klimatgas betydligt skadligare än koldioxid. Genom att importera och energiåtervinna avfall från länder med mindre utvecklad avfallsbehandling bidrar vi till att minska utsläpp, även på global nivå. Så länge vi ser en global miljönytta, inklusive transporter och hantering, är vi därför positiva till att importera brännbart avfall som annars skulle lagts på deponi.

Vi är också mycket positiva till våra kunders delaktighet i vårt arbete för resurseffektivitet och klimatsmarta lösningar. Tillsammans gör vi skillnad på lokal, regional och på global nivå. Med stolthet och ödmjukhet inför de fina resultat Profu:s klimatbokslut visar har vi fått bekräftat att vi ur klimatsynpunkt arbetar på rätt sätt, med vår vision om att skapa världens mest resurseffektiva region.

Vi vet att vår verksamhet påverkar klimatet. Vi vet också att vi arbetar hårt för att vara så resurseffektiva och klimatsmarta som möjligt. 2015 har vi fått veta, att vi gör det bra. Det oberoende forskningsföretaget Profus klimatbokslut konstaterar att Tekniska verken gynnar klimatet och minskar klimatpåverkan med så mycket som 714 000 ton koldioxid under ett år.

Tekniska verken arbetar sedan länge aktivt med klimatfrågan. Som energiföretag är vi medvetna om att vår klimatpåverkan jämfö­relsevis är stor, då energiproduktion står för en betydande del av utsläppen av växthus­gaser. Vi har god kontroll på hur stor vår egen klimatpåverkan är och hur bra våra produkter står sig i jämförelse med alternativen men ingen oberoende part har tidigare bekräftat våra resultat. Året då världen för första gången enades i ett gemensamt klimatavtal, året då Linköping intensifierade arbetet om en koldioxidneutral kommun 2025, var också året vi på Tekniska verken gjorde vårt första, externa klimatbokslut.

Läs mer