VD har ordet

Anders Jonsson, vd Tekniska verken

Investeringar i en expansiv region. För en hållbar framtid.

Tekniska verkens vision lyder ”Vi ska bygga världens mest resurseffektiva region”. Visionen ska ses som ett samlat uttryck för hur vi förverkligar de olika delarna i våra ägardirektiv. Med stolthet konstaterar vi att Tekniska verken ligger i nationell framkant, inom verksamhetsområden där Sverige hör till de ledande nationerna. Genom att fortsätta vår strävan för ett hållbart, resurseffektivt samhälle - med stor miljöhänsyn och affärsnytta i fokus - skapar vi goda förutsättningar för att realisera vår vision.

Läs hela

Tekniska verkens vision lyder ”Vi ska bygga världens mest resurseffektiva region”. Visionen ska ses som ett samlat uttryck för hur vi förverkligar de olika delarna i våra ägardirektiv. Med stolthet konstaterar vi att Tekniska verken ligger i nationell framkant, inom verksamhetsområden där Sverige hör till de ledande nationerna. Genom att fortsätta vår strävan för ett hållbart, resurseffektivt samhälle - med stor miljöhänsyn och affärsnytta i fokus - skapar vi goda förutsättningar för att realisera vår vision.

LEJONPANNAN I DRIFT

Som ett led i skapandet av världens mest resurse ektiva region, är vi just nu inne i vår tyngsta investeringsfas någonsin. Ett av de största och mest resurskrävande investeringsprojekten vi driver är byggnationen av det nya, högeffektiva kraftvärmeverk som Linköpingsborna döpt till Lejonpannan. I den översiktsplan som antagits för Linköpings stad vill kommunen frigöra mark där vårt nuvarande centrala kraftvärmeverk ligger. Med vårt nya kraftvärmeverk på Gärstadområdet, fortsätter vårt hållbara, långsiktiga arbete med att förnya och framtidssäkra Linköpings energiförsörjning.

Lejonpannan har en värmeproduktion på cirka 510 GWh, vilket motsvarar cirka 25 000 villors årsbehov. Elproduktionen är på 137 GWh/år. Lejonpannan kommer att minska koncernens oljeförbrukning med cirka 80 procent och kolförbrukningen med cirka 73 procent, vilket ger stora klimatmässiga vinster. Under 2015 har anläggningen vuxit fram i högt tempo och levererar nu både värme och el. Invigningen av Lejonpannan sker under våren 2016.

VATTENFÖRSÖRJNING OCH LÄKEMEDELSRENING

Ytterligare en viktig, långsiktigt strategisk investering, är förnyelsen av våra två vattenverk. En satsning som görs för att säkra Linköpings framtida vattenförsörjning. Projektet har i år till största del omfattat om- och utbyggnation av vattenverket Råberga. I princip byggs ett nytt vattenverk, i det gamla verkets historiska struktur. Projektet är tekniskt komplicerat och stor hänsyn tas för att bevara den kulturhistoria som det tidigare Råberga vattenverk utgör. Kapaciteten utökas avsevärt för att klara försörjningen av ett expansivt Linköping. Dessutom förstärks reningsprocessen genom ett nytt steg, med hjälp av UV-ljus. Förnyelsen av våra vattenverk uppgår till cirka 200 Mkr och färdigställs under 2016.

Under 2015, fattade också styrelsen beslut om att genomföra en fullskalig utbyggnad för läkemedelsrening på avloppsreningsverket, Nykvarnsverket.

SATSNINGAR PÅ INFRASTRUKTUR

Under 2015 byggdes en ny fjärrvärmeledning till Linghem, vilket gör att Linköpings fjärrvärmenät växer ytterligare. Mer energi, inte minst el, behövs då både Linköping och Katrineholm växer. För att stärka kapaciteten har två nya fördelningsstationer byggts och tagits i bruk under året. Även Utsikt Bredband, som ägs av Tekniska verken och Mjölby-Svartådalen Energi, är inne i en intensiv utbyggnadsfas. God tillgång till snabbt bredband är en nödvändighet i våra kunders vardag, liksom för regionens konkurrenskraft.

Vi satsar för framtiden där snabba uppkopplingar och digitala lösningar är en viktig del. I takt med nya satsningar som exempelvis Lejonpannan kommer koncernens positiva klimatbidrag att kunna öka ännu mer i framtiden. Viktigt för att stärka infrastrukturen är också vår fortsatta satsning på biogas som fordonsbränsle och vår delaktighet i utbyggnaden av laddstationer för elbilar.

FÖRÄNDRINGAR HOS BIXIA

Under 2015 har tre delägare i vårt elhandelbolag Bixia valt att av strategiska skäl lämna ägarskapet. Förändringarna har skett genom att Bixia löst in de tre delägarnas aktier till marknadspris. Kvarvarande delägarna har därmed inte haft någon direkt likviditetsbelastning. Bixia har under året genomfört ett effektiviseringsprogram, i syfte att sänka kostnaderna och öka bolagets lönsamhet. Bixia har nu tre etableringsorter Linköping, Växjö och Nässjö, mot tidigare tio.

DISKUSSION KRING VATTENREGLERING

Tekniska verken har under 2015 varit engagerat i frågor kring vattenreglering för bland annat biologisk mångfald. Vi har arbetat för att skapa förutsättningar för ett hållbart och fungerande förhållningssätt, såväl lokalt och regionalt som nationellt. Vattenregleringsfrågorna har stundtals varit medialt exponerade och debatterade på ett sätt som vi på Tekniska verken inte alltid bedömt varit välbalanserat och korrekt.

EFFEKTER AV LÅGA ELPRISER

Betraktar man elpriset ur ett tioårigt perspektiv, har 2015 års elpris varit mycket lågt. Under vissa sommarveckor betalade Tekniska verken mer i fastighetsskatt per kWh än vad vi erhöll för den el vi sålde till den nordiska kraftbörsen. Veckosnittet för spotpriset har varit nere på 7 öre/kWh. Lönsamheten för elproduktionen har kraftigt försämrats och för vissa produktionsslag som exempelvis vatten- och vindkraft, har detta resulterat i kraftiga nedskrivningar.

MED KUNDEN IN I FRAMTIDEN

Med den insikten i åtanke, arbetar vi fortsatt för att skapa nytta i människors vardag, för att vara tillgängliga där kunden är, när kunden är där. Vi har skapat en ny webbplats med användarvänliga lösningar som ökar möjligheten för våra kunder att ta del av vårt arbete. Genom att alltid väga samman dimensionerna samhällsnytta, miljö och affärsekonomi tänker vi på Tekniska verken utveckla nya, ännu smartare lösningar där resurser används på bästa sätt och inget går till spillo. Våra satsningar på energieffektiva system gör stor klimatnytta och vi har redan idag kommit en bra bit närmare vår vision, vilket framgår tydligt i ett oberoende upprättat klimatbokslut. Genom vår verksamhet har vi reducerat de globala utsläppen av koldioxid med 714 000 ton *. Det motsvarar utsläppen från all biltrafik i Linköping under fyra år.

Tillsammans fortsätter vi att bygga världens mest resurseffektiva region.

Tekniska verkens vision lyder ”Vi ska bygga världens mest resurseffektiva region”. Visionen ska ses som ett samlat uttryck för hur vi förverkligar de olika delarna i våra ägardirektiv. Med stolthet konstaterar vi att Tekniska verken ligger i nationell framkant, inom verksamhetsområden där Sverige hör till de ledande nationerna. Genom att fortsätta vår strävan för ett hållbart, resurseffektivt samhälle - med stor miljöhänsyn och affärsnytta i fokus - skapar vi goda förutsättningar för att realisera vår vision.

LEJONPANNAN I DRIFT

Som ett led i skapandet av världens mest resurse ektiva region, är vi just nu inne i vår tyngsta investeringsfas någonsin. Ett av de största och mest resurskrävande investeringsprojekten vi driver är byggnationen av det nya, högeffektiva kraftvärmeverk som Linköpingsborna döpt till Lejonpannan. I den översiktsplan som antagits för Linköpings stad vill kommunen frigöra mark där vårt nuvarande centrala kraftvärmeverk ligger. Med vårt nya kraftvärmeverk på Gärstadområdet, fortsätter vårt hållbara, långsiktiga arbete med att förnya och framtidssäkra Linköpings energiförsörjning.

Lejonpannan har en värmeproduktion på cirka 510 GWh, vilket motsvarar cirka 25 000 villors årsbehov. Elproduktionen är på 137 GWh/år. Lejonpannan kommer att minska koncernens oljeförbrukning med cirka 80 procent och kolförbrukningen med cirka 73 procent, vilket ger stora klimatmässiga vinster. Under 2015 har anläggningen vuxit fram i högt tempo och levererar nu både värme och el. Invigningen av Lejonpannan sker under våren 2016.

Läs mer