DEN RESURSEFFEKTIVA REGIONEN

Avfallstrappan

Avfall ska i första hand minimeras, i andra hand återanvändas och i tredje hand återvinnas. Energiåtervinning är nödvändig i de fall material inte kan återvinnas och för att alltid, i möjligaste mån undvika deponering. Återvunnen energi från avfall och returträ står för den största delen av vår el- och värmeproduktion. I Linköping sorteras matavfall ut via Gröna Påsen och blir till biogas och biogödsel.

Avloppsreningsverk

Det slam som bildas vid behandling av avloppsvatten rötas till rötslam som återför naturliga näringsämnen i kretsloppet och biogas som ersätter fossila fordonsbränslen.

Biogas

Tekniska verkens biogas är klimat- och resurseffektiv på flera olika sätt. Den tillverkas av restprodukter, bland annat av hushållens matavfall. Den är 100 procent förnybar och vid gasproduktion bildas även biogödsel som återför naturliga näringsämnen i kretsloppet.

Bredband

Våra satsningar på IT ger ett stort antal möjligheter till energibesparande. Snabb infrastruktur för bredband möjliggör hållbar tillväxt och utveckling för näringsliv och samhälle. Med bredband via vårt fibernät får du en snabb och säker uppkoppling dygnet runt för vardagens digitala tjänster - nu och i framtiden.

Fjärrkyleproduktion

Produktionen av fjärrkyla sker till stor del med sommarsäsongens överskottsvärme av fjärrvärme vid avfallsförbränning. Värme som annars skulle gått förlorad.

Kraftvärmeproduktion

Tekniska verkens kraftvärmeverk i Linköping och Katrineholm producerar el och fjärrvärme, till största delen från resurser som annars skulle gått förlorade. Resurseffektivitet i ett nötskal.

Olja & Kol

Med Lejonpannan i drift minskar de fossila bränslena kraftigt i energisystemet. Vid riktigt kallt väder används dock fortfarande kol och olja för el- och värmeproduktion i Linköping.

Skogsbränsle

En viss mängd skogsbränsle, främst i form av rester från skogsavverkning eldas i våra pannor.

Slagg & aska

Tekniska verken arbetar för att hitta så mycket användning som möjligt för det slaggrus och den aska som bildas vid förbränning. Askor har använts för att anlägga ytor och parkering på Gärstadområdet och slaggrus används exempelvis för konstruktionsändamål utanför Gärstadområdet. Metaller sorteras ut ur slaggen och återvinns.

Vattenkraft

Tekniska verkens 38 vattenkraftstationer producerar förnybar el som bidrar till att minska elproduktionen från fossila källor i det nordeuropeiska elsystemet.

Fjärrvärme

Fjärrvärme levereras i form av varmt vatten som är en relativt lågvärdig energiform, utmärkt att använda till uppvärmning ur resurssynpunkt. Högvärdig energi som el är bättre att använda till surfplattan och spisen där den verkligen behövs.